Ochrana osobných údajov

 

1. Spracovanie osobných údajov predávajúcim

Predávajúci spoločnosť PRIMULA PHARM s.r.o., so sídlom: Nám. Slobody 15, Sobrance 073 01, IČO: 45 929 611, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 26674/V ako prevádzkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) (ďalej len „predávajúci“) spolu so sprostredkovateľmi vymedzenými v článku 4 tohto dokumentu „Ochrana osobných údajov“ bude spracúvať Vaše osobné údaje nasledovne:

1.1 Internetový predaj (e-shop)
Pri nákupe prostredníctvom e-shopu lieky-online.sk bude predávajúci spracúvať Vaše údaje (ust. § 10 ods. 3 písm. b) ZnOOÚ) v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru vrátane PSČ, adresa na vystavenie faktúry vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mail v IS Internetový predaj (e-shop), IS Účtovníctvo a IS Logistika predávajúceho.

Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, zúčtovania kúpnej ceny, vystavenia faktúry v nadväznosti na uzavretie kúpnej zmluvy, Vášho kontaktovania v záujme vybavenia, prípadnej úpravy a doručenia objednávky, a to najviac po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu lieky-online.sk.

1.2 Newsletter
Zaškrtnutím poľa „súhlasím so zasielaním informačných emailov“ dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (ust. § 11 ZnOOÚ) v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, adresa na vystavenie faktúry, telefónne číslo, e-mail v IS Marketing predávajúceho.
 
Predávajúci bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom zasielania marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a produktových novinkách e-shopu lieky-online.sk, a to najviac po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu piatich rokov od posledného nákupu prostredníctvom e-shopu lieky-online.sk, podľa toho čo nastalo neskôr.

 

2. Vyhlásenia predávajúceho

Predávajúci týmto vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 ZnOOÚ bude:

 • získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel,
 • spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
 • spracúvať a využívať osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené; nebude združovať osobné údaje, ktoré boli získané osobitne na rozdielne účely,
 • spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje bude blokovať a bez zbytočného odkladu ich opraví alebo doplní; nesprávne a neúplné osobné údaje, ktoré nemožno opraviť alebo doplniť tak, aby boli správne a úplné, zreteľne označí a bez zbytočného odkladu ich zlikviduje,
 • spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu, a
 • zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

 

3. Poučenie o Vašich právach

Vami udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov ste oprávnený kedykoľvek odvolať a to doručením písomného oznámenia predávajúcemu. Z oznámenie musí byť jasné kto ho podáva, komu je určený a akých osobných údajov sa týka, prípadne v akej dobe po doručení oznámenia je odvolanie súhlasu účinné.

Ďalšie Vaše práva týkajúce sa nakladania s Vašimi osobnými údajmi (napr. právo na informácie o tom aké Vaše osobné údaje sú predmetom spracovania, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov) nájdete v § 28 až 30 ZnOOÚ. V prípade záujmu o detailnejšie informácie o Vašich právach v súlade so ZnOOÚ  navštívte nasledovnú stránku:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/122/20140415

 

4. Sprostredkovatelia

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely uvedené v článku 1 tohto dokumentu prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • Spoločnosti zabezpečujúce technické riešenie internetovej lekárne:
  BAJAN company s.r.o.
  Sídlo: Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa
  IČO: 46 170 545
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 24428/P
 • Prevádzkovateľ lekárenského informačného systému:
  Počítače a Programovanie, s.r.o.
  Sídlo: Kuzmányho 22, 010 01 Žilina
  IČO: 36 005 479 
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro. Vložka č. 3454/V
 • Spoločnosť zabezpečujúca účtovnícke služby:
  CaK service s.r.o.
  Sídlo: Lastomír 69, 072 37 Lastomír
  IČO: 47 563 869 
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro. Vložka č. 34530/V
 • Kuriérska spoločnosť:
  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
  Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
  IČO: 36 624 942
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro. Vložka č.: 9084/S

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31 329 217
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č.: 3215/B

IN TIME s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31 342 621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č.: 4376/B

Webstránka využíva cookies
Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies. Tieto súbory sa používajú k zlepšeniu zobrazeniu webových stránok a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. Dozvedieť sa viac