Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRIMULA PHARM s.r.o.

 

1. Oblasť pôsobnosti a všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou PRIMULA PHARM s.r.o., so sídlom Hollého 222/15, 073 01 Sobrance IČO : 45 929 611, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. odd. : Sa, vložka č. 5371/B, Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti: P93888160301. Číslo povolenia: 1480/2011-RU20-1184 (ďalej aj ako „predávajúci“). Číslo účtu: SK63 0200 0000 0028 3197 7057

1.2 Na všetky dodávky predávajúceho realizované prostredníctvom internetového výdaja sa vzťahujú tieto VOP predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že s týmito VOP bol oboznámený a tieto bez výhrad akceptuje.

1.3 Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP.

1.4 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z.   elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.21/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

 

2. Sortiment tovaru

2.1 Sortiment internetového výdaja je uvedený na webovom sídle predávajúceho www.lieky-online.sk.

2.2 Pokiaľ sú predmetom internetového výdaja lieky, alebo zdravotnícke pomôcky, tento je limitovaný zo zákona spôsobom, kedy predmetom internetového výdaja môžu byť len:

a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,

b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a  implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie Iia. skupiny alebo Iib. skupiny.

2.3 Sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom internetového výdaja je uvedený položkovite s označením názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, ak ide o liek, množstva liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Fakultatívne môže byť pri každej položke uvedený údaj o dostupnosti.

 

3. Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1 Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

3.2 Kupujúci realizuje objednávku tovaru výlučne na základe elektronického formulára objednávky (ďalej len ako „formulár objednávky“) uvedeného na webovom sídle predávajúceho. 

3.3 Formulár objednávky obsahuje:

a) Identifikačné údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a údaje o verejnej lekárni,

   1. názov verejnej lekárne,
   2. adresu verejnej lekárne,
   3. telefónne číslo verejnej lekárne,
   4. obchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
   5. adresu sídla držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,

b) identifikačné údaje o objednávateľovi/kupujúcom

   1. meno a priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu,
   2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
   3. adresu kupujúceho,
   4. elektronickú adresu kupujúceho,
   5.  telefónne číslo kupujúceho,
   6. súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho,

c) identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom,

   1. meno a priezvisko odberateľa, ak ide o fyzickú osobu,
   2. adresu odberateľa,
   3. elektronickú adresu odberateľa,
   4. telefónne číslo odberateľa,

d) identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke

   1. názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
   2. liekovú formu, ak ide o liek,
   3. množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,
   4. veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
   5. počet balení,

e) číslo objednávky,

f) dátum prijatia objednávky,

g) meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku,

h) potvrdenie prijatia objednávky.

3.4 Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje:

a) označenie objednaného tovaru a počtu balení,

b) cena s uvedením poplatku za doručenie tovaru,

c) termín a miesto doručenia tovaru, prípadne uvedenie odberateľa ak tento nie je totožný s kupujúcim,

d) spôsob doručenia/dopravy tovaru

3.5 Objednávka vykonaná cez webové sídlo kupujúceho je zabezpečená protokolom SSL.

 

4. Dodacie podmienky

4.1 Pokiaľ máme objednaný tovar na sklade v našej lekárni, expedujeme ho v ten istý deň v prípade objednania do 12:00 hod. a dopravou spoločnosťou UPS, resp. na druhý deň, v prípade víkendu prvý pracovný deň po víkende.

4.2 Tovar je dodávaný kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke. Dodacia lehota pre tovar, ktorý je k dispozícii skladom je spravidla do 24 hodín od prijatia objednávky, v závislosti od spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci zvolí.

4.3 Ak je potrebné tovar objednať od distribútora, objednávku vybavujeme do 2-3 pracovných dní. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke Vás budeme informovať emailom alebo telefonicky.

4.4 Rovnako Vás informujeme v prípade keď produkt už nie je na Slovensku dostupný ale v našej ponuke sa ešte nachádza (stáva sa v prípade, že dovozca nás aktuálne neinformuje o zastavení distribúcie).

4.5 O stave Vašej objednávky Vás informujeme prostredníctvom emailu. Pokiaľ dostanete email s textom: "Stav Vašej objednávky: ODOSLANA", zásielku môžete očakávať o 1-3 pracovné dni.

4.6 Môže sa stať, že notifikačný email o potvrdení alebo ozname stavu objednávky k Vám nedorazí z dôvodu nastavení filtra spamu u Vášho poskytovateľa emailu. V takom prípade odporúčame overiť si stav telefonicky na čísle 056/6281081, 0915 293 524  alebo emailom na adrese obchod@lieky-online.sk

4.7 Odporúčame nechať si zásielku zaslať do zamestnania, kde ste v priebehu dňa zastihnuteľní.

4.8 Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia ihneď spísať s dopravcom protokol o poškodení a zásielku nepreberať.

 

Termíny doručenia a cena poštovného je určená nasledovne:

Typ dopravy Doba doručenia Cena dopravy
Objednávka do 45,- € Objednávka nad 45,- €
       
Kuriér (doručenie po celom Slovensku) do 24 hodín 3,99€ + 1,20€ dobierka ZADARMO + 1,20€ dobierka
Vyzdvihnutie osobne v lekárni do 24 hodín ZADARMO ZADARMO

 

4.9 Termínom dodania nie je predávajúci viazaný  v prípade zásahu vyššej moci ( vis maior ), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

4.10 Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom liek alebo zdravotnícky pomôcka, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.

4.11 Súčasťou zásielky je aj dodací list, na ktorom predávajúci uvedie okrem údajov podľa bodu 3.3. VOP a údaja o čísle objednávky aj údaje:

a) o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, veľkosti balenia lieku, počtu balení, šarže lieku, jednotkovej ceny lieku a celkovej ceny zásielky,

b) o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, veľkosti balenia zdravotníckej pomôcky, počtu balení zdravotníckej pomôcky, jednotkovej ceny zdravotníckej pomôcky a celkovej ceny zásielky.

4.12 Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky.

4.13 V prípade, ak kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie kupujúci zmaril, už uhradená, je predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá kupujúcemu.

4.14 Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá tovar odovzdala. Mechanické poškodenie obalu alebo samotného tovaru, ako aj prípadné množstevné chyby je kupujúci povinný uplatniť u doručovateľa, v prípade osobného prevzatia v predajni samotnej.

4.15 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu. V prípade, ak k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodov na strane kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na kupujúceho momentom, kedy sa dostal do omeškania so splnením záväzku tovar riadne prevziať.

4.16 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

4.17 Zásielkový výdaj sortimentu ponúkaného na www.lieky-online.sk sa realizuje len na území Slovenskej republiky.

 

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, bude táto uvedená v potvrdenej objednávke, ako aj v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.

5.2 Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

a) platbou v hotovosti alebo kartou (priamo v priestoroch verejnej lekárne)

b) platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti.

c) platbou prevodom na účet predávajúceho, pričom tovar bude v takomto prípade odoslaný na prepravu až po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho,

d) platbou prostredníctvom služby E-COMM od Československej obchodnej banky a. s., teda platobnou kartou online (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro a Diners Club).

 

6. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

6.1 Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadu podľa bodu 4.2 týchto VOP, ak kupujúci v termíne splatnosti za tovar riadne nezaplatil, alebo ak sa  kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru.

6.2 Kupujúci môže formou emailovej žiadosti požiadať o zrušenie vystavenej objednávky.

6.3 Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar ktorým je liek, ak zásielka obsahuje:

a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia ako bol objednaný,

b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,

c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,

d) poškodený vonkajší alebo vnútorný obal lieku,

e) liek bez písomnej informácie pre používateľov lieku alebo ak písomná informácia pre používateľov lieku nie je v štátnom jazyku,

f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.

6.4 Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar ktorým je zdravotnícka pomôcka, ak zásielka obsahuje:

a) poškodený obal zdravotníckej pomôcky,

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

c) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

d) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

6.5 Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar ktorým je iný tovar ako uvedený v bodoch 6.2. a 6.3. týchto VOP bez uvedenia dôvodu do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade vrátenia tovaru bez uvedenia dôvodu znáša náklady vrátenia tovaru kupujúci.

6.6 Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 6.2. a  6.3. týchto VOP, vybaví držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil, vrátane nákladov na doručenie zásielky.

6.7 Bližšie podrobnosti o odstúpení, reklamáciách a uplatnení nárokov pri vrátení tovaru ustanovuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Pre riadne splnenie záväzkov predávajúceho z tejto zmluvy je nevyhnutné, aby predávajúci získal od kupujúceho súhlas so spracovaním osobných údajov.

7.2 Kupujúci vyhlasuje, že v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, ako aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak tieto poskytol v objednávke tovaru, a to na účely splnenia záväzku predávajúceho dodať riadne tovar v zmysle potvrdenej objednávky, ako aj na marketingové účely predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu poštou, alebo prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s predmetom podnikania predávajúceho.

7.3 Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

7.4 Ak pominú dôvody spracovávania osobných údajov, predávajúci je povinný tieto bezodkladne zlikvidovať.

 

8. Vernostné programy

8.1 Do vernostného programu sa môžu zapojiť iba zákazníci s vytvoreným kontom. Pri realizácií objednávky je potrebné byť prihlásení do svojho konta. Vernostný program je možné počas jeho trvania využiť viackrát. Konkrétne podmienky vernostného programu budú uvedené pri každej akcii zvlášť v samostatnom oddelení alebo formulári.

 

9. Kontakty

9.1 Adresa prevádzky lekárne, kde môže kupujúci alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami je: Lekáreň Primulka, Hollého 189/4, 073 01 Sobrance.

9.2 Telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja s uvedením času poskytovania konzultácií je nasledovný:

obchod@lieky-online.sk     Mobil: +421 915 293 524

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť spolu s účinnosťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.12.2013.

Webstránka využíva cookies
Používaním webovej stránky vyjadrujete súhlas s využívaním súborov cookies. Tieto súbory sa používajú k zlepšeniu zobrazeniu webových stránok a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. Dozvedieť sa viac